6. JULI MINDESMÆRKER

Rev 18-02-2020 Red/DFB

Den Tapre Landsoldat, skabt af H. W. Bissen, opstillet 1858 er en 3,75 m høj bronzestatue på et 2,5 m højt granitfodstykke og bærer indskriften: 
"6. Juli 1849". Statuen er verdens første monument over den menige soldat. Den er rejst som minde over sejren i 6. juli- slaget ved Fredericia, hvor de danske tropper overrumplede fjenden ved at ryk- ke ud ad de halmbelagte gader i natten den 5. juli 1849. Se mere på www.landsoldaten.dk

Krigergraven, anlagt 1849 på Trinitatis kirkegård, relieffet er udført af H.W. Bissen i 1853. Gravhøjen måler 50 x 14 m. Her blev 372 danske faldne under- officerer og menige lagt i graven uden kister, i fuld uniform d. 8. juli 1849 - to dage efter 6. julislaget.   
   Sørgegudstjenesten for de faldne fandt sted i Michaelis Kirke. Herfra førtes de faldne officerer i kister til graven, hvor de fik plads i nordenden.  Se mere her.

Tysk grav på Michaelis Kirkegård, er en lang smal plæne med 4 jernkors. Heraf formodes de tre at være opsat af de efterladte. De 264 faldne slesvig- holstenere under 6. julislaget blev begravet uden egentlig højtidelighed på Michaelis Kirkegård kl. 3 om morgen den 8. juli. En tysk plan om at opsætte et mindesmærke blev afvist fra dansk side.

General Ryes buste, udført af billedhug- geren H.W. Bissens elev, Andreas Paulsen, rejst den 20. august 1876. Monumentet består af en 1,5 m høj bronzebuste på et 3,8 m højt granit- fodstykke. Rye faldt i Fredericiaslaget om morgenen d. 6. juli 1849. Han blev, efter familiens ønske, begravet på Garnisons Kirkegård i København. 
   Olaf Rye var meget afholdt af solda- terne og efter hans død hed det sig om soldater, der faldt, at de gik til Ryes Brigade. 
Se mere her.

General Bülows buste, udført af H.W. Bissen, rejst 6. juli 1859. Monumentet består af en l,5m høj bronzebuste på et højt granitfodstykke under en triumfbue, opsat i 1880. General Bülow hædres som sejrherren i Fredericiaslaget 6. Juli 1849. Han er begravet på Dybøl Kirkegård. På begravelsesdagen blev der på kongens befaling holdt sørgefest i hæren, og kanonerne på Fredericia vold saluterede med 3 gange 9 skud. Se mere her.

Oberts Lundings monument, udført af billedhuggeren Andreas Paulsen, elev af H.W. Bissen, rejst d. 6. juli 1899. Den 7,5 m høje obelisk står på Danmarks Bastion ved Kongens Port. Når N.C. Lunding, Fredericias dygtige og energiske kommandant i 1849, først fik sit monu- ment d. 6. juli 1899 - skyldes det hans strenghed, som nærmest gjorde ham frygtet af sine underordnede. 
Se mere her.

Ryes Høj, er en jordhøj opkastet ved Ndr. Kobbelvej. Højen blev genoprettet og genindviet 6. juli 1859.
   På højens top er opbygget en sten- sætning af form som et runddysseanlæg fra oldtiden. Dens overligger bærer ind- skriften: "Olaf Rye d. 6. Juli 1849".
  Oprindelig førte en låge i forbindelse med en spinkel træportal med krigssym- boler foroven ind til anlægget omkring højen. Se mere her.

Jonstrup grav på Hyby Fælled, granit- sten med indskrift rejst af Våbenbrødrene d. 30 juni 1874. Menig Peter Andersen Jonstrup faldt under et mindre udfald mod fjenden op til d. 6. juli 1849, hvor blev han dødeligt såret. Patruljen måtte efterlade ham på stedet, hvor han senere blev begravet af fjenden.   
   Forsvarsbrødrene for Fredericia og Omegn har på stedet rejst en mindepla- de og lægger hvert år på dødsdatoen Hærens krans på hans grav. 

Major C.F. Krabbe, granitmindesten på Fælledvej, afsløret 6. juli 1938. Major Krabbe var blandt de deltagende officerer ved udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849, som kommandør for 9. Bataillon, hvor han blev dødeligt såret og døde 4 dage senere på Billeshave Lazaret. Han blev begravet på Middelfart Kirkegård. Stenen blev opsat på familiens initiativ. Den står i dag i umiddelbar nærhed af det sted hvor majoren faldt.

Mindesmærket ved Hejse, granitminde- sten med indskrift der henviser til det store slag, som er gengivet af J. Sonne på et stort maleri der i dag befinder sig i Mehldals Rådhus, Bülows Plads. Stenen er rejst af De Danske Våbenbrødre den 
7. juli 1906.
   Kaptajn Magius, under general Schlep- pegrell, opdagede efter en forfølgelse af fjenden, at endnu en deling havde lejr ved Hejse Kro. Han angreb de fjentlige slesvig-holstenere, som dog to gange forsøgte at generobre pladsen, men derefter gav op og tog flugten.
   De danske styrker overtog et stort bytte af vogne, kanoner, ammunition med mere.
   Også her lægger Fredericia Garnison en krans hvert år i forbindelse med 5. & 6. julidagene.

Tysk grav i Fuglsang Skov, jernkors til minde om menig W. Kröger, faldet d. 22. maj 1849. Mindesmærket er sandsyn- ligvis rejst på tysk foranledning, men de nærmere omstændigheder kendes ikke. 
   Datoen på korset svarer til den dag, hvor den danske forpost, Blokhuset ved strandvejen, faldt i 1849. 
   Soldaten kan have tilhørt den sam- tidige tyske hyttelejr i Fulgsang Skov.

Tysk krigergrav ved Snoghøj, granit- mindesten med indskrift, rejst af en dansk borger. Afsløret 11. juli 1910 under deltagelse af en deputation fra  Våben- brødrene i Kolding og Fredericia. En ikke navngiven tysk soldat hviler her, efter at han efter sigende, fik hovedet skudt af i krigsåret 1849.